INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naposledy aktualizované: 24.05.2018

OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť DayByMe s.r.o., so sídlom K Železnej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 409 760, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 113088/B (ďalej len „DayByMe“).

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Kontrolu nad dodržiavaním ochrany osobných údajov u nás zabezpečuje zodpovedná osoba, ktorú môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: dpo@daybyme.com alebo písomne prostredníctvom listu zaslaného na adresu sídla spoločnosti DayByMe: K Železnej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, s označením: „k rukám zodpovednej osoby“. 

SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosť DayByMe o Vás spracúva Vaše osobné údaje, ktoré jej poskytnete pri registrácii do služby poskytovanej spoločnosťou DayByMe, a to:

 • užívateľské meno (tvorené menom a/alebo prezývkou a/alebo priezviskom – podľa toho, čo vyplníte v sekcii registračného formulára „Meno“),
 • e-mailovú adresu, 
 • heslo,
 • údaje o Vašom prihlásení a informácie o používaní služby prostredníctvom súborov cookies za účelom lepšieho využitia služby a 
 • údaj o Vašom pohlaví v rámci Vášho profilu,
 • prípadne Vaše osobné údaje zozbierané od tretích strán, ktorým ste ich poskytli a povolili na použitie pri užívaní funkcií ako sú prihlásenie prostredníctvom Facebook login alebo Google login

(ďalej len „Nevyhnutne spracúvané osobné údaje“).

Poskytnutie týchto Nevyhnutných osobných údajov je nevyhnutné pre používanie služby spoločnosti DayByMe a pre jej riadne a úplné fungovanie.

Spoločnosť DayByMe o Vás ďalej spracúva Vaše osobné údaje, ktoré jej poskytnete v rámci vyplnenia Vášho profilu, a to najmä:

 • dátum narodenia (vek),
 • kontaktné údaje na sociálnej sieti Facebook,
 • kontaktné údaje v aplikácii Instagram,
 • kontaktné údaje v aplikácii Snapchat,
 • kontaktné údaje na Vaše konto na webovej stránke (blog)
 • kontaktné údaje v aplikácii YouTube,
 • fotografiu Vašej osoby

avšak len za predpokladu, že tieto osobné údaje vo svojom profile uvediete a následne tieto tieto svoje údaje vo svojom profile uložíte, pričom DayByMe o Vás tiež môže spracúvať:

 • Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje,
 • obsah, ktorý prostredníctvom služby spoločnosti DayByMe zverejňujete a
 • údaje o spôsobe, akým využívate služby spoločnosti DayByMe, t.j. o Vašom užívateľskom správaní získavané za účelom optimalizovania okruhu príspevkov, ktoré sa Vám budú zobrazovať

(ďalej len „Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje“).

Poskytnutie týchto osobných údajov je v celom rozsahu na Vašom slobodnom uvážení.

Bližšie informácie o spôsobe použitia týchto údajov sa dočítate v Zásadách ochrany osobných údajov.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania Nevyhnutne spracúvaných osobných údajov získaných v rámci Vašej registrácie v službe spoločnosti DayByMe je Vaša možnosť používať službu DayByMe a evidencia Vašej osoby ako užívateľa zo strany spoločnosti DayByMe, vrátane umožnenia lepšieho používania Služby. Právnym základom spracúvania Nevyhnutne spracúvaných osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Hoci je poskytnutie Nevyhnutných spracúvaných osobných údajov nevyhnutné pre správne fungovanie a poskytovanie služby DayByMe, v rámci nastavení súborov cookie môžete odstrániť možnosť, aby sme o Vás spracúvali osobné údaje spočívajúce v evidovaní Vášho prihlásenia a informácií o používaní služby. Pokiaľ si zmeníte tieto nastavenia, služba DayByMe si už nebude pamätať Vaše prihlásenie a nebude zaznamenávať informácie o používaní služby.

Účelom spracúvania Dobrovoľne poskytnutých osobných údajov je Vaša dobrovoľná voľba prezentovať svoju osobu prostredníctvom služby spoločnosti DayByMe a využívanie všetkých, resp. niektorých Vami vybraných funkcií služby DayByMe, vrátane možnosti zasielania informačných letákov, marketingových ponúk a iných informácií zo strany spoločnosti DayByMe, vrátane propagácie Vášho účtu a Vašich zverejnených príspevkov cez užívateľské profily DayByMe, vrátane ich propagácie prostredníctvom Instagram stories na instagramovom účte DayByMe a vrátane akýchkoľvek iných operácií v súlade s Podmienkami používania a Zásadami ochrany osobných údajov. Právnym základom spracúvania Dobrovoľne poskytnutých osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, a teda Váš súhlas.

Tento súhlas vyjadrujete prostredníctvom úpravy svojich nastavení súkromia a notifikácií v rámci služby spoločnosti DayByMe, ako aj prostredníctvom uloženia Vašich osobných údajov nad rámec Nevyhnutne spracúvaných osobných údajov v rámci svojho užívateľského profilu. Svoje Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje môžete kedykoľvek vymazať zo svojho profilu a odvolať tak súhlas s ich spracúvaním alebo ich spracúvanie, resp. použitie v rámci služby DayByMe môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom nastavenia Vášho súkromia a notifikácií služby DayByMe.

V súvislosti s uvedeným však upozorňujeme, že ak boli Vaše osobné údaje použité v období do odvolania súhlasu spoločnosťou DayByMe v súlade s Podmienkami používania a licenciou, ktorú ste jej na použitie daného materiálu poskytli, nemá odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov vplyv na právo spoločnosti DayByMe ponechať už zverejnené/použité materiály v daných materiáloch alebo na stránkach alebo médiách, kde boli zverejnené. Všetky práva k materiálom, ktoré už boli použité na základe udelenej licencie zostávajú nedotknuté.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov získavaných prostredníctvom služieb spoločnosti DayByMe môžu byť najmä nasledovné subjekty:

 • subjekty zabezpečujúce servis serverov DayByMe;
 • užívatelia služieb spoločnosti DayByMe;
 • užívatelia/návštevníci iných sociálnych sietí a médií, v rámci ktorých bol zdieľaný obsah služieb spoločnosti DayByMe (napr. Facebook, Instagram);
 • adresáti marketingovej komunikácie DayByMe v súlade s Podmienkami používania;
 • orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci v prípade, ak na poskytnutie týchto údajov bude spoločnosť DayByMe vyzvaná alebo to bude nevyhnutné pre účely uplatnenia jej právneho nároku.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú uchovávané:

 • počas doby poskytovania služby zo strany DayByMe, t.j. po dobu Vašej registrácie spravovanej spoločnosťou DayByMe, resp. jej prípadným právnym nástupcom a/alebo spoločnosťou, na ktorú boli prevedené všetky práva k prevádzkovaniu služby a/alebo 
 • po dobu trvania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré ste DayByMe poskytli dobrovoľne pri používaní služieb poskytovaných spoločnosťou DayByMe v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov môžete nás samozrejme kontaktovať alebo máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

NEVYHNUTNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nevyhnutne spracúvané osobné údaje nám musíte poskytnúť za účelom Vašej evidencie ako užívateľa služby DayByMe a za účelom zabezpečenia riadnej a pre užívateľa pohodlnej funkčnosti služby DayByMe s tým, že rozsah týchto niektorých údajov, ktoré o Vás spracúvame môžete modifikovať prostredníctvom nastavení súborov cookie. Vylúčením daných súborov cookie Vám však nevieme poskytnúť plnú a očakávanú funkčnosť služby DayByMe – aj naďalej však zostávate registrovaným užívateľom s možnosťou editovania svojho profilu, pridávania obsahu a prezeranie obsah iných užívateľov služby DayByMe.

Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje nám nemusíte poskytnúť. Je len na Vašom dobrovoľnom rozhodnutí, či chcete mať tieto údaje spracúvané v rámci služby DayByMe a spoločnosťou DayByMe alebo nie. Svoj súhlas so spracúvaním týchto údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to tak, že vymažete svoje Dobrovoľne poskytnuté údaje z užívateľského profilu a/alebo si zmeníte nastavenia súkromia a notifikácií v rámci nastavení služby DayByMe. Prípadne môžete ohľadom uvedeného kedykoľvek kontaktovať spoločnosť DayByMe prostredníctvom zverejnených kontaktných údajov.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

MOŽNOSTI KONTAKTOVANIA SPOLOČNOSTI DAYBYME

Spoločnosť DayByMe je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu určeného zodpovednej osobe spoločnosti doručeného na adresu sídla spoločnosti: K Železnej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto s označením: „k rukám zodpovednej osoby“ alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu dpo@daybyme.com

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac ako spoločnosť DayByMe pracuje s osobnými údajmi, môžete sa s uvedeným oboznámiť v Zásadách ochrany osobných údajov


V Bratislave, dňa 24.05.2018Váš tím DayByMe